logo

Bulk Drug Intermediate section

Intermediates

Sr.No Name CAS No Uses Chemical Strucher
1 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine 138113-09-4 138113-09-4
2 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile 138113-08-3 Agomelatine
3 7-Methoxy-1-naphthaleneacetic acid ethyl ester 6836-21-1 Agomelatine
4 2-​(7-​Methoxynaphthalen-​1-​yl)​acetic acid 6836-22-2 Agomelatine
5 7-Methoxy-1-tetralone 6836-19-7 Agomelatine
6 2,5-Dichlorothiophene 3172-52-9 Brinzolamide
7 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene 36157-40-1 Brinzolamide
8  3-Acetyl-5-chloro-2-thiophenesulfonamide 160982-10-5 Brinzolamide
9 3-(2-Bromoacetyl)-5-chloro-2-thiophene sulfonamide 160982-11-6 Brinzolamide
10 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol,6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide 160982-16-1 Brinzolamide
11 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylicacid ethyl ester; 139481-41-7 Candesartan
12 Methyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate 139481-44-0 Candesartan
13 Ethyl-2-ethoxy-1-[[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]benzimidazole]-7-carboxylate 139481-58-6 Candesartan/Azilsartan
14 4-Hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride 17852-52-7 / 27918-19-0 Celecoxib
15 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione 720-94-5 Celecoxib
16 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-benzazepin-2-one 73942-87-7 Ivabradine
17 7,8-Dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-benzo[d]azepin-2-one 20925-64-8 Ivabradine
18 1,3-Dihydro-3-(3-iodopropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one 148870-57-9 Ivabradine
19 (Z)-3-(3-chloropropyl)-7,8-diethyl-1H-benzo[d] azepin-2 (3H)-one 85175-59-3 Ivabradine
20 (R)-N-benzyl-2-t-butoxycarbonylamino-3-methoxy propanamide 880468-89-3 Lacosamide
21 (R)-N-benzyl-2-t-butoxycarbonylamino-3-hydroxy propanamide 1253790-58-7 Lacosamide
22 Cis-(-)-1-Phenyl-3-oxabicyclo [3.1.0] hexane-2-one (Specific Lactone) 96847-53-9 Levomilnacipran Hydrochloride
23 Cis-(±)-1-Phenyl-3-oxabicyclo [3.1.0] hexane-2-one 63106-93-4 Milnacipran Hydrochloride
24 (1S, 2R)-2-((1, 3-dioxoisoindolin-2-yl) methyl)-N, N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide 105310-75-6 Milnacipran Hydrochloride
25 (Z)-l-Phenyl-2- (phthalimidomethyl) cyclopropanecarboxylic acid. 69160-56-1 Milnacipran Hydrochloride
26 4-Nitrophenyethylamine HCl 29968-78-3 Mirabegron
27 2-(2-Aminothiazol-4-yl) acetic acid hydrochloride 66659-20-9 Mirabegron
28  6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene 63675-74-1 Raloxifene
29 6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene 63676-22-2 Raloxifene
30 N-(4-fluorophenyl)-4,5-dimethyl-6-(1-methyl-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)pyrimidin-2-amine hydrochloride 178307-42-1 Revaprazan
31 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 4965_09_7 Revaprazan
32 4-chloro-N-(4-fluorophenyl)-5,6-dimethylpyrimidin-2-amine 199463-20-2 Revaprazan
33 5-​Chlorothiophene-​2-​carboxylic acid 24065-33-6  Rivaroxaban
34 (S)-(+)-Glyciylpthalimide 161596-47-0  Rivaroxaban
35 4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one 438056-69-0  Rivaroxaban
36 1H-Isoindole-1,3(2H)-Dione, 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-Oxo-4-Morpholinyl)Phenyl]-5-Oxazolidinyl]methyl]- 446292-08-6  Rivaroxaban
37 >S-Pipecoloxylidide 27262-40-4 Ropivacaine
38 1-Naphthalenesulfonic acid, (diethoxyphosphinyl)methyl ester 145980-33-2 Tenofovir

Fine chemical

Sr.No Name CAS No Chemical Strucher
1 Cyclehexanone Oxi+D1+B2:C17 100-64-1
2 Cyclopropyl methylchloride 5911-08-0
3 2- Acetyl thiophene 88-15-3
4 2- Bromothiophene 1003-09-4
5 2- Chlorothiophene 96-43-5
6 3-Bromothiophene 872-31-1
7 3-Chlorothiophene 17249-80-8
8 2-Thiophenecarbonitrile 1003-31-2
9 2,5-Dibromothiophene 3141-27-3
10 2,3,5-Trichlorothiophene 17249-77-3
11 Thiophene-2-carboxylic acid 527-72-0
12 2-Chloro-3-methylthiophene 14345-97-2
13 2-Bromo-3-methylthiophene 14282-76-9
14  5-Chlorothiophene-2-sulfonamide 53595-66-7
15 N-Boc-3-pyrrolidinone 101385-93-7
16 S-Tert-butylmercapto-l-cysteine 30044-51-0